40.000 ευρώ σε κάθε άνεργο για ίδρυση νέας επιχείρησης - ΕΣΠΑ

Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά ίδρυση νέων επιχειρήσεων (με 100% χρηματοδότηση) για ανέργους από 18 - 64 ετών, πρόκειται να δημοσιευθεί εντός των ημερών.
Με προυπολογισμό 50.000.000 το νέο πρόγραμμα ενδεχομένως να συμπεριλάβει και τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2014.
                                                                                                                            Οι τομείς που αφορά είναι οι εξής:
 • Λιανικό εμπόριο
 • Χονδρικό εμπόριο
 • Μεταποίηση
 • Υπηρεσίες 
 • Τουρισμός
 Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες:

 • Ενοίκια: Το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ: Δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανση,  τηλεφωνία, κινητή - τηλεφωνία, διαδίκτυο. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
 • Δαπάνες Ίδρυσης Επιχείρησης: Δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της.
 • Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών: Δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης.
 • Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου: Αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και για την παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου.
 • Δαπάνες Κατάρτισης: Συμμετοχή εργαζόμενου/νων ή επιχειρηματία σε προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Αποσβέσεις Παγίων: Παγίου εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του έργου και για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου. ΔΕΝ θα πρέπει να έχει επιχορηγηθεί από κανένα άλλο πρόγραμμα.
 • Δαπάνες Αγοράς Εξοπλισμού, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων: Αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση, δαπάνες μίσθωσης εξοπλισμού (leasing), πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία.
 • Μισθολογικό Κόστος 12 μηνών για νέα θέση εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας 12 μηνών (μεικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές) των νέων εργαζομένων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε 40.000 και ο ελάχιστος σε 10.000 ευρώ. 
Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 18 μήνες.
Περισσότερες πληροφορίες στο 210 656 5400 - HFT Consoulting.

πηγή www.epixeiro.gr