ΑΝΕΡΓΟΣ ?...Νέο Voucher...(29 έως 64)

Voucher για ανέργους 29-64 ετών

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση».


Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΕΔΩ


 Δικαιολογητικά ΕΔΩ


Υπολογισμός μορίων ΕΔΩ


Το πρόγραμμα αφορά σε 16.620 θέσεις και 3 κλάδους:
1.Κατασκευαστικός - τεχνικός κλάδος
2. Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
3. Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που:
Α. Για τους κλάδους 1 και 2:

1. Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχ. Λυκείου, απόφοιτοι Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ
2. Έχουν γεννηθεί από 1/1/50 έως και 31/12/85
3. Είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
4. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Δηλαδή απόφοιτοι γυμνασίου (ή απόφοιτοι δημοτικού, αν πρόκειται για πριν το '80).
Β. Για τον κλάδο 3:

1.Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχ. Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
2. Έχουν γεννηθεί από 1.1.50 έως και 31.12.85
3.Είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
4. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.600 € μικτά. Θα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. απ΄ευθείας στους ωφελούμενους μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης.
    Περιλαμβάνει:
  • 1.Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
  • 2.Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 300 ωρών.
  • 3.Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν 4.στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • 5.Απασχόληση μετά την λήξη της κατάρτισης: μετά την πρακτική άσκηση το 25% των εκπαιδευθέντων θα προσληφθεί για τουλάχιστον 2 μήνες.
Κριτήρια επιλογής:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Ηλικία υποψηφίου.
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (εισοδήματα '13, οικ. έτος '14)
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει.
Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 120 μόρια.
Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής. 
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο πρόγραμμα πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.
2. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
Προθεσμία Υποβολής. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στο http://www.voucher.gov.gr αρχίζει την Παρασκευή 10/10/14 έως 31/10/14.
Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ.
πηγαίο άρθροvouchernews.gr