Επιδοτήσεις έως 91.200€ για Μικρές Επιχειρήσεις


Μέσα στο μήνα Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων η δράση του ΕΣΠΑ, Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, ύψους 400.000.000€.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, κυρίως στην εξωτερική αγορά.

Επιδοτήσεις έως 91.200€ για Μικρές Επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ – Επιδοτήσεις για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 30.000 έως 120.000€. Με το ποσοστό της επιδότησης να φθάνει ακόμα και το 75% του συνολικού κόστους επένδυσης, οι δικαιούχοι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση έως και 90.000€.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς του ΕΠΑνΕΚ – Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία.

Οι 9 Κλάδοι που Επιδοτούνται

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10
ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα)
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Υγεία
Υλικά-Κατασκευές

Προϋποθέσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με τα έξοδα για την αγορά μηχανημάτων - εξοπλισμού, με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, με συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, με το σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων, με τεχνικές μελέτες μηχανικών, με τη σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου και με το μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Πηγές από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επισημαίνουν πως ο τρόπος αξιολόγησης θα γίνει μόνο με αντικειμενικά κριτήρια και ότι μία επιχείρηση θα μπορεί να υπολογίζει τη βαθμολογία της κατά την υποβολή.

Οι 3 Βασικοί Στόχοι της Δράσης

Στους 3 βασικούς στόχους της δράσης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

1) Η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτόν το λόγο τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα (έως 75%) συνδέονται με εξαγωγικές επιδόσεις.

2) Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για αναζήτηση νέων αγορών. Εκεί αποδίδονται τα υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (έως 75%) για την κατηγορία που αφορά σε συστήματα πιστοποίησης – τυποποίησης, υιοθέτησης προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.

3) Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού.